Általános Szerződési Feltételek

1. Bérlő, illetve a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződés („Gépjármű Bérleti Szerződés”) tárgyát képező gépjármű („Gépjármű”) használatára jogosult személy („Használó”) a Gépjárművet kizárólag a Magyarország és Európa területén belül jogosult használni; a Gépjármű Magyarország területén kívül történő használatához Bérbeadó előzetes külön írásbeli engedélye szükséges. A Gépjárművel és a Bérleti szerződéssel kapcsolatos esetleges további díjak elérhetőek a www.olcsoberauto.hu oldalon. Bérbeadó a Gépjárművel és a Bérleti szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további díjakról külön tájékoztatót ad át Bérlő részére.
2. A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése időpontjában a 19. életévét már betöltötte – kivéve, ha Bérlő a Gépjármű 19. életévét be nem töltött személy általi használatát, mint külön jogosultságot előzetesen megváltotta, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
3. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:
a.  a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni;
b. a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;
c. a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt további bérlésre adni;
d. a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyéb ként alkalmatlan állapotban vezetni.
A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.
4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben, vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve Használót birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, a Használó, avagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.
5. Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából egy bérleti nap. Abban az esetben, ha a Használó a Gépjárművet az utolsó 24 órás bérleti időszak leteltét követő 30 percen túl szolgáltatja vissza, Bérbeadó a késedelem nyomán egy újabb teljes bérleti napot számít fel; kivéve, ha a Szerződő Felek közötti keretszerződés ettől eltérően rendelkezik. Ha a késedelem a 24 (huszonnégy) órát meghaladja, a Bérbeadó a Bérlő, illetve a Használó ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tesz.
6. Az ún. nap-kilométer alapú bérlet esetén a Bérbeadó a Bérlő, illetve a Használó által megtett út hosszát a Gépjármű kilométer számlálója segítségével állapítja meg. Az előbbi műszer meghibásodása esetén a vonatkozó számítás alapja a Bérleti szerződés értelmében alkalmazott díjszabás ún. korlátlan kilométeres változata.
7. A Hosszú Távú Bérlet és a Tartós Bérlet esetében amennyiben a Bérleti szerződés eltérően nem rendelkezik – a havidíj megállapítása 30 napos egységekben történik. A Bérleti szerződésben meghatározott maximális futásteljesítményhez képest történő esetleges többlet kilométer-felhasználás ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni.
8. Bérbeadó a Bérleti Szerződés megkötésekor a bérleti díj biztosítékaként a bérlet várható ellenértékével arányosan, előre meghatározott összeget zárolhat a Bérlő bankkártyáján (előengedély), amelyhez a Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A zárolt összeg gépjármű-kategóriánként eltérő lehet, az egyes kategóriákhoz rendelt, zárolásra kerülő összegek elérhetőek a https://olcsoberauto.hu/berelheto-autoink címen. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlő bankkártyáján zárolt összeg nem kerül a Bérbeadó rendelkezésébe, vagy egyéb módon használatába. Amennyiben a bérleti jogviszony alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a már jóváhagyott előengedély összege nem nyújt fedezetet a várható teljes bérleti díjra és egyéb költségekre, az utólag felmerült járulékos költségek (pl. bérlet időtartamának meghosszabbítása) biztosítása érdekében Bérbeadó jogosult a Bérlő bankkártyájára pótelőengedélyt kérni, ennek keretében azon további összeget zárolni. A Szerződő Felek külön megállapodása alapján a Bérbeadó az előengedély kérése helyett jogosult a Bérlő minősítése és a Gépjármű értéke, valamint a bérlet időtartama alapján előre meghatározott összeget óvadék címén bekérni a Bérlőtől, amely a Gépjármű kiadásának előfeltétele. Óvadék kikötése esetén annak megfizetésének, az óvadékból történő kielégítésnek és a visszafizetésének szabályait a Szerződő Felek között létrejött megállapodás szabályozza.
9. A Gépjármű visszaszolgáltatásakor a bérleti díj és egyéb járulékos költségek (pl. parkolási díj, egyéb bírság, károkozás, stb.)Bérlő általi rendezését követően a Bérbeadó kezdeményezi a Bérlő bankkártyáján zárolt összeg (előengedély) feloldását. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bankkártyáján zárolt összeg tényleges feloldása a bankkártya elfogadó és kibocsátó bank egymás közötti megállapodásától, a Bérlő bankkártyáját kibocsátó kártyatársaság és/vagy bank belső ügyviteli szabályaitól, továbbá a Bérlő bankkártyájának típusától függően hosszabb időt (akár több hetet) is igénybe vehet. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Bérlő bankkártyáján zárolt összeg (előengedély) feloldásáért, annak tényleges végrehajtásáért és időpontjáért nem felel. Az előengedély feloldásával kapcsolatban a Bérlő vagy Használó további tájékoztatást kártyakibocsátó bankjánál kérhet.
10. Bérlő, illetőleg Használó köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve a belföldi vagy külföldi autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is (feltéve, hogy a Gépjármű a Bérleti szerződés tartama alatt nem rendelkezett belföldi e-matricával) – következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. Rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén a Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó, vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében – választása szerint – a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő, illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, illetőleg a Használó köteles a Bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után adminisztrációs díjat megfizetni. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően Bérbeadó részére a bérleti jogviszonnyal összefüggésben érkezett bírság, büntetés, pótdíj kiegyenlítése érdekében a Bérbeadó utólag megterhelje a Bérlő által megadott bankkártyát (utólagos terhelés) a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az utólagos terhelésről kiállított bizonylatot és az utólagos terhelés alapjául szolgáló iratok másolatát Bérbeadó elektronikus úton megküldi Bérlő Bérleti szerződésben megadott e-mail címére. Az e-mail cím valótlanságából vagy megváltozása bejelentésének elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő a bérbeadói tájékoztatást és dokumentumokat kifogásolja, további fizetési kötelezettségét az alábbi módokon és bérbeadói elérhetőségeken vitathatja: postai úton, 2220 Vecsés, Pf.12. a Bérbeadó székhelyén; e-mailben a info@olcsoberauto.hu  címeken és telefonon a +36705555544 telefonszámon. Bérbeadó – amennyiben Bérlő a további fizetési kötelezettségét vitatja – a kifogás alapján dönthet a további összeg bankkártyáról történő levonásáról, továbbá köteles a Bérlő kifogását a vonatkozó jogszabályok alapján, határidőben érdemben megválaszolni. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó válaszát nem fogadja el, bankkártyája utólagos megterhelését illetően a saját bankkártya kibocsátó bankjától kérhet tájékoztatást, továbbá a Bérleti szerződésből és a bankkártyája utólagos megterheléséből eredő igényét jogosult a bíróság előtt érvényesíteni.
11. Bérbeadó a Bérlővel, illetve a Használóval szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni, ugyanakkor – még előzetesen egyeztetett járműátadás esetén sem – tehető felelőssé az átadás esetleges késedelme, illetőleg a Bérbeadónak fel nem róható okból történő meghiúsulása esetén. Nem tekinthető Bérbeadó szerződésszegésének, ha Bérbeadó a Gépjárművet azért nem tudja Bérlő rendelkezésére bocsátani, mert
a. a lefoglalt Gépjármű a korábbi bérlő használata következtében a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált (pl. összetörik),
b. a korábbi bérlő a Gépjárművet az előírt időben nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak vagy a Bérleti Szerződést meghosszabbítja, vagy
c. vis maior esete merül fel.
Az előző mondatban meghatározott esetekben Bérbeadó a Bérlő által esetlegesen előre megfizetett bérleti díj teljes összegét az a-c. pontok szerinti körülmények felmerülésétől számított 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére. Bérlő tudomásul veszi, hogy az a-c. pont szerinti esetekben további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Vis maiornak minősül a Bérbeadó és a Bérlő ellenőrzési körén kívül eső körülmény: különösen természeti katasztrófa, sztrájk, polgárháború, politikai megmozdulás, engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása; jogszabályi környezet megváltozása, stb. Amennyiben a Bérlő által megrendelt kategóriájú gépjármű az a-c. pontokban meghatározott okoknál fogva nem áll rendelkezésre, Bérbeadó – feltéve, hogy rendelkezésre áll – a foglalás azonos feltételei mellett eggyel alacsonyabb kategóriájú gépjárművet ajánl fel Bérlő részére azzal, hogy amennyiben azt Bérlő elfogadja, az esetlegesen előre megfizetett bérleti díj különbözetét Bérbeadó 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Amennyiben Bérlő az alacsonyabb kategóriájú gépjárművet nem fogadja el, Bérbeadó az esetlegesen előre megfizetett bérleti díj teljes összegét 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Bérlő a bérlet lejártát legalább 24 órával megelőzően köteles Bérbeadó számára jelezni, ha a bérletet meg kívánja hosszabbítani, illetve, ha azt az eredetileg megállapodottnál korábban kívánja lezárni. Ellenkező esetben Bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállott veszteséget teljes egészében Bérlőre hárítja, illetve a bérleti díjat a bérlet eredetileg megállapított teljes időtartamára felszámítja. Bérlő szintén 24 órával a leadás előtt köteles jelezni, ha az eredetileg tervezett leadási helyszínt módosítani kívánja. Bérlő köteles a Bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni a külső helyszínen vagy külföldön történő leadáshoz.
12. A Hosszú Távú Bérlet esetében, amennyiben a Bérlő (Használó) az egy hónapnál hosszabb időtartam lejártát megelőzően bármely okból a Gépjármű használatával felhagy, Bérlő bánatpénz megfizetésére köteles a Bérbeadóval kötött egyedi megállapodás alapján.
13. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként egynél több személyt a Bérleti szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet. A Bérleti szerződést, jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Objektív felelősségvállalási nyilatkozatot aláíró személy azzal a személlyel, illetve gazdasági társasággal, vagy másentitással, amelynek nevében a Bérleti szerződést aláírja, Bérbeadóval szemben teljes körűen és egyetemlegesen felel. Az objektív felelősségvállalási nyilatkozat alapján a Bérbeadó a hatóság megkeresése esetén jogosult adatot szolgáltatni, kivéve, ha a Szerződő Felek eltérően állapodtak meg.
14. Bérlő, amennyiben Bérbeadótól további kiegészítő szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. Gyermekülés, stb.), azok használati feltételeit, valamint a kiegészítő szolgáltatások díját tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. Bérlő a bérlet lezárultakor a Gépjárművet, illetve a Gépjárművel együtt bérbevett tartozékokat (gyerekülés, stb.) az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Bérbeadó, mind a Gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki, amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja. A Gépjárművet a Bérbeadó üzemanyaggal feltöltve adja át a Bérlőnek; a Gépjármű visszaszolgáltatásakor (baleset, műszaki meghibásodás esetén is), amennyiben azt nem a kiadáskori állapotú üzemanyagtartállyal szolgáltatja vissza, Bérlő köteles a hiányzó üzemanyag értékét megtéríteni (ún. feltöltési díj és/vagy utántöltési díj), kivéve, ha a Szerződő Felek külön megállapodása eltérően rendelkezik. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése vagy megrongálódása is. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyak iránt. A Gépjárműben hagyott tárgyak Bérlő vagy Használó részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön megállapodása az irányadó.
15. A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.
16. Bérlő és Használó köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a Gépjárműben szállítani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította, Használó, illetve Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek – ideértve a bírság összegét is – Bérlőt, illetve Használót terhelik. Minden bíróság, rendőrség vagy bármely más hatóság, vagy a Gépjármű használatával összefüggésben jogkövetkezmény megállapítására feljogosított jogalany által kiszabott bírság vagy büntetés esetén a Bérlő és a Használó a bírság megfizetésén túl 10 EUR vagy 3.150 Ft adminisztrációs díjat köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő az Gépjárműben sérülést okoz (töréskár, szélvédő vagy gumi kár), az egyéb megtérítési kötelezettségen túl sérülés kezelési adminisztrációs díjat köteles megfizetni, melynek összege 10 EUR vagy 3.150 Ft. Saját hibás káresemény esetén az egyéb megtérítési kötelezettségen túl kárügyintézés címen adminisztrációs díjat köteles megfizetni, amelynek összege 10 EUR vagy 3.150 Ft. Amennyiben utólag igazolást nyer, hogy a károkozás a felelősségbiztosítási kár körébe tartozik, az összeg visszautalásra kerül. Minden bíróság, rendőrség vagy bármely más hatóság, vagy a Gépjármű használatával összefüggésben jogkövetkezmény megállapítására feljogosított jogalany által kiszabott bírság vagy büntetés esetén a külföldi, vagy belföldi székhelyű vagy lakóhelyű Bérlő és Használó,amennyiben a Bérbeadó nevében harmadik fél vagy követeléskezelő jár el, a bírság és az adminisztrációs díj megfizetésén túl a Bérbeadó részére kárátalány fizetésére köteles, amelynek összege külföldi székhelyű vagy lakóhelyű Bérlő esetén 30 EUR, míg belföldi székhelyű vagy lakóhelyű Bérlő esetén 10.000 Ft. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.
17. A Bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag a Gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ‘szakszervizben’ végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a Gépjármű Bérlő (Használó) általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve Bérlő (Használó) egyéb szerződésszegésének a következménye. Bérlő, illetve Használó köteles Bérbeadó részére a szervizigényt a +36309999409 telefonszámán haladéktalanul bejelenteni és előzetes írásbeli hozzájárulását kérni a javítás elvégeztetéséhez, melyre kizárólag a Bérbeadó által megjelölt helyen jogosult. A jelen pont szerinti hívás elmulasztásából eredő károk a Bérlőt terhelik.
18. Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Amennyiben a Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni, illetve az összes ezzel az üggyel kapcsolatos ügyvédi költséget megtéríteni Bérbeadó részére.
 

BALESET ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

19. Legfeljebb kettő járművet érintő baleset esetén Bérlő (Használó) köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő (Használó) köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
20. Bérlő, illetve Használó köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót +36309999409 telefonszámon, vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen le kell írni. Bérlő (Használó) köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat, a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni. A Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni, amelyhez Bérlő, illetve Használó előzetesen hozzájárul.
21. A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő (Használó) semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.
22. A Bérlő (Használó) a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.
23. A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.
24. Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.
 

LOPÁS ÉS EGYÉB KÁRESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

25. A Gépjármű, vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő (Használó) köteles a rendőrséget és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
26. Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) a Bérlő (Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.
27. A Gépjárművön kívül bérelt eszközökkel (Gyerekülés stb.) kapcsolatos bármely káresemény, meghibásodás (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a Bérlő (Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.
 

CSERE-GÉPJÁRMŰ SZOLGÁLTATÁS

28. Abban az esetben, ha a Gépjármű Magyarország területén belül meghibásodik és ezzel egyidejűleg, vagy káresemény következtében mozgásképtelenné válik, Bérbeadó köteles – a Bérlővel kötött külön megállapodás alapján ingyenesen vagy térítéssel – Bérlő részére 8 (nyolc) órán belül csere-gépjárművet biztosítani. Bérbeadó a meghibásodás kapcsán sem a vagyoni károkért, sem a nem vagyoni sérelemért nem tartozik felelősséggel.
29. Ha a Gépjármű Magyarország területén kívül, válik mozgásképtelenné, amelyben Bérbeadó a Gépjármű használatát engedélyezte, Bérbeadó köteles Bérlő részére 24 (huszonnégy) órán belül csere-gépjárművet biztosítani.
30. Abban az esetben, ha a Gépjárművet Magyarország területén Bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság hiányát kizárja, amennyiben a Bérlő a Gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, Bérbeadó köteles Bérlő részére 8 (nyolc) órán belül csere-gépjárművet biztosítani.
31. A Bérlő (Használó) saját hibájából bekövetkezett bármely káresemény esetén, az eset összes körülményeinek a megvizsgálását követően Bérbeadó jogosult a Bérlő számára csere-gépjármű biztosítását megtagadni.

FELELŐSSÉG

32. A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Szerződő Felek közti szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért Bérlő és Használó Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felel.
33. A jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek a Bérleti szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos célból rögzítse és kezelje, beleértve azoknak a Bérbeadó tulajdonosa, illetve Bérbeadóval jogviszonyban álló, Bérbeadó, vagy Bérbeadó üzleti partnerei felé reklám- vagy marketing-tevékenységet kifejtő személy részére történő átadását.
34. A Bérlő szavatol, hogy az általa a Bérbeadó részére megadott személyes adatok érintettje a Bérbeadó részére történő átadáshoz, a Bérbeadó általi adatkezeléshez hozzájárult.
35. A Bérlő által átadott személyes adatok a felek közti szerződés teljesítéséhez szükségesek, a Bérbeadó általi adatkezelés jogalapja ezen körülmény.
36. A Bérleti szerződés aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy az Általános Szerződési Feltételek valamennyi pontja és feltétele a www.olcsoberauto.hu honlapon előzetesen elérhető volt és Bérlőnek a Bérleti szerződés aláírását megelőzően lehetősége volt az Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerésére. Bérlő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalmát a Bérleti szerződés aláírását megelőzően megismerte és azt elfogadja. Bérlő ezen túl kijelenti, hogy őt Bérbeadó tájékoztatta a jelen Általános Szerződési Feltételek azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely korábban, a Felek között alkalmazott kikötéstől eltér, és hogy ezen feltételeket a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával kifejezetten elfogadja.

BIZTOSÍTÁS

37. A Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a Bérbeadó a csereautó szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, vagy a Bérlő bérleti szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatában megjelölt gépjármű igényét átmenetileg nem Bérbeadó által üzemeltetett gépjárművel teljesíti, jogosult harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni, amely esetben a gépjármű biztosításával kapcsolatos feltételekre a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási feltételek az irányadók.
38. A Gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást. Bérlő, illetve használó felelősséggel tartozik azokért a Bérlet során a Gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel (pl. ismeretlen károkozó által okozott sérülés.) Ha a Gépjárműbe dolog elleni erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést Bérlő (illetve Használó) köteles megtenni. Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt elő állott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek (illetve Használónak) felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel (illetve Használóval) szemben érvényesíteni. A jelen pont szerinti káresemény esetén Bérbeadó kárkatalógusa alapján kerül sor a felek közötti elszámolásra. Bérbeadó a kötelező felelősségbiztosítás feltételeiről (különösen a kivételekről, kizáró okokról és többletköltségekről) külön tájékoztatót ad át Bérlő részére.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

48. A jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve a szerződés egészének érvényességére.
 
49. A Szerződő Felek között a Bérleti Szerződéssel, illetve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban esetleges felmerülő viták rendezése esetén a Szerződő Felek alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amely illetékességi kikötést a Szerződő Felek egyedileg megtárgyaltak.
51. A Bérleti szerződésből eredő valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó.
52. A Bérleti Szerződésre az annak hatálybalépése időpontjában hatályos és Bérbeadó honlapján közzétett, Általános Szerződési Feltételek az irányadóak a Bérleti Szerződés teljes időtartamára, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.
53. A Bérlő az Általános Szerződési Feltételeket megismerte az itt és itt elérhető adatvédelmi tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
 
 
Utoljára frissítve: 2018. október 09.
 
 
Myfleet GPS

Autóinkra a Myfleet GPS rendszere vigyáz.


Válaszd ki a kezdő és végdátumot

Keress egy járművet

Add meg a kért adatokat

Foglalás elküldése után várd visszaigazolásunkat