olcsoberauto.hu
+36 70 555 55 44

Adatbekérő űrlap

Kérjük, hogy ha a bérlő neve és az autót vezető neve eltér, akkor azt az üzenet mezőben feltétlen jelezze!
Kérjük, hogy ha a Bérlő rendelkezik ideiglenes címmel illetve máshol tartózkodik mint ami a lakcím kártyán szerepel, akkor az a Tartózkodási mezőben adja meg. Ebbe a mezőbe a lakcím kártyán szereplő adatokad adja meg.
: megegyezik a lakcímmel
Kérjük, hogy ha a Bérlő rendelkezik ideiglenes címmel illetve máshol tartózkodik mint ami a lakcím kártyán szerepel, akkor az ebbe a mezőben adja meg
A bérlő okmányain szereplő születési helye és ideje.
Érvényes személyi igazolvány száma. Ha nincs, akkor kérjük az útlevél számát beírni.
A Bérlő lakcím kártyáján szereplő sorszám.
Érvényes jogosítvány sorszáma. Kérjük, az autó kiválasztás előtt érdeklődjön, hogy önnek van-e érvényes kategóriája a kiválasztott gépkocsira.
Kérjük, érvényes telefonszámot pl.: (+36 30 123 4567) adjon meg, amin bármikor elérhetjük önt egész nap.
Használatos elektronikus levél címet kérjünk. Ön erre az e-mail címre kapni fog egy üzenetet, amennyiben sikeres volt az Adatbekérő űrlap kitöltése!
Ahol szeretné átvenni az autót.
Időpont::
Kérjük vegye figyelembe, hogy Budapest területén (Kivéve Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri átadás/átvétel) a forgalmi viszonyoktól függően történik az autók kiszállítása, ami azt jelenti, hogy a kiválasztott időponttól lehet időbeni eltérés.
Ahol szeretné visszaszolgáltatni az autót.
Időpont: :
Kérjük vegye figyelembe, hogy Budapest területén (Kivéve Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri átadás/átvétel) a forgalmi viszonyoktól függően történik az autók visszaszállítása, ami azt jelenti, hogy a kiválasztott időponttól lehet időbeni eltérés.
Kérjük itt adja meg a választott autó kategóriát.
Kedvezményes áron tudunk önnek Magyar autópálya matricát biztosítani ha igényli.
igen | nem
Amennyiben szüksége van GPS navigációra, kérem azt itt jelezze. ( 300 Ft / nap )
igen | nem
Amennyiben szüksége van gyermekülésre, kérem azt itt jelezze. ( 300 Ft / nap )
igen | nem
Amennyiben szüksége van hóláncra, kérem azt itt jelezze. ( 300 Ft / nap )

Ha szeretne nekünk üzenni az autóbérléssel kapcsolatosan, akkor kérem itt tegye meg. Továbbá ide kerjük a többi adattal kapcsolatos eltérések megadását.
Ez egy ellenőrző kód, Kérjük irja be a képen látható karaktereket, kis és nagybetű között nincs különbség.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az EuroCars Flotta Kft., mint az olcsoberauto.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. Az EuroCars Flotta Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. Az olcsoberauto.hu adatkezelését kizárólag az EuroCars Flotta Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az EuroCars Flotta Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

• 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

• továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

• 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

• 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Definíciók
Személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista:
azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.


Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

 

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

 

Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Harmadik ország:
minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Fel az oldal tetejére